Integritetspolicy för Wallenstedt Sverige AB

Wallenstedt Sverige AB (i texten benämnd Wallenstedt Fastighetsmäkleri) samlar in & lagrar information som du lämnar inom ramen för ett förmedlingsuppdrag som säljare, köpare eller spekulant av ett objekt (i texten benämnd som fastighet) som förmedlas av Wallenstedt Fastighetsmäkleri. Denna informationstext anger vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar & för vilka ändamål de behandlas. Genomgående används begreppet “behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring & radering av personuppgifter. Med “personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Wallenstedt Fastighetsmäkleri & som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan & uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 

Dina rättigheter

Wallenstedt Fastighetsmäkleri kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga & uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning & du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Wallenstedt Fastighetsmäkleris legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke & det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Wallenstedt Fastighetsmäkleri att dina Personuppgifter behandlas av oss &, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna & följande information: behandlingens ändamål; de kategorier av Personuppgifter som behandlas; mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES); den tid under vilken Personuppgifterna behandlas; information om de rättigheter som återges häri; information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter se www.imy.se

 

Lagringstid

Under ”Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter…” anger vi den lagringstid för dina personuppgifter som vi tillämpar.

 

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter som spekulant

Om du visar intresse för en fastighet som förmedlas av Wallenstedt Fastighetsmäkleri behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en fastighet förmedlad genom Wallenstedt Fastighetsmäkleri. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister & kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den fastighet då uppgifterna samlades in har försålts.

Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en fastighet. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer Lämnade bud. Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss fastighet. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna administrera fastighetsförsäljningen & fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som fastigheten förmedlas & kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Wallenstedt Fastighetsmäkleri enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den fastighet du visat intresse för.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter som köpare

Om du köper en fastighet som Wallenstedt Fastighetsmäkleri förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn Adress E-postadress Telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en fastighet förmedlad av Wallenstedt Fastighetsmäkleri. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt & finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn Adress Personnummer Kontonummer Kopia på ID-handling. Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell fastighet, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare & säljare. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn Adress Personnummer E-postadress Telefonnummer Låneuppgifter. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna genomföra & administrera förmedlingen av fastigheten. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen & sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande & utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en fastighet förmedlad genom Wallenstedt Fastighetsmäkleri. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna följa upp & säkerställa att allt har gått bra under köpet av fastigheten. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Wallenstedt Fastighetsmäkleri enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter som säljare

I samband med att du säljer en fastighet genom Wallenstedt Fastighetsmäkleri behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn Adress E-postadress Telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin fastighet genom Wallenstedt Fastighetsmäkleri. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn Kontonummer Mäklararvode för det aktuella uppdraget. Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då Wallenstedt Fastighetsmäkleris räkenskapsår avslutats.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt & finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn Adress Personnummer Kontonummer Kopia på ID-handling. Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell fastighet, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare & säljare. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn Adress Personnummer E-postadress Telefonnummer Köpeavtalet, inklusive prospekt. Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen & sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande & utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder & beskrivningar av fastigheten som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: All information som är hänförlig till fastigheten & som är nödvändig för att kunna förmedla fastigheten, t.ex. bilder & adressinformation. Behandlingen sker för att vi ska kunna fullfölja uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Wallenstedt Fastighetsmäkleri enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Om du är närstående till en person som säljer sin fastighet genom oss (t.ex. sambo som ej äger fastigheten) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Wallenstedt Fastighetsmäkleri har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i fastigheten utan att formellt vara säljare av fastigheten. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Wallenstedt Fastighetsmäkleri i lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige & i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Mottagare som vi kan komma att dela dina personuppgifter med

(A) För att ha möjlighet att erbjuda finansiella lösningar kan personuppgifter komma att överföras till andra bolag som erhåller sådana tjänster bl.a. Swedbank, & Söderberg & Parners AB. (B) Systemleverantörer för affärssystem & ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag & tjänster lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem samt vid problem i ett ärendehanteringssystem. Vitec Software Group AB. (C) Leverantörer av tryck & annonsering. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck & distribution, exempelvis bostadsbeskrivning inför försäljning, eller annonsering via exempelvis Hemnet, SE360, Bostadsfotograferna AB (D). Statistik. För att bidra till branschstatistik för bostadsförsäljningar delar vi adress & försäljningspris med Mäklarstatistik efter genomfört förmedlingsuppdrag. (E) Samarbetspartners. Wallenstedt Fastighetsmäkleri erbjuder kompletterande produkter & tjänster, så som förmedling av försäkringskopplade besiktningar & besiktningar där personuppgifter kan komma att föras över. Wallenstedt Fastighetsmäkleri har även andra samarbeten, till exempel med rekommendationssajter där personuppgifter kan komma att överföras. Vid försäljning av nyproduktion kan även vissa personuppgifter för spekulanter/köpare delas med byggherren & bostadsrättsförening. Vid förmedling av bostadsrätter delas även personuppgifter med bostadsrättsföreningen & dess förvaltare. (F) En fastighetsmäklare & fastighetsmäklarföretag har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter & handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklarens försäkringsbolag.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Wallenstedt Fastighetsmäkleri Org.nr: 559383-9284 Stortorget 4 702 11 Örebro 019-22 23 33 kontakt@wallenstedt.se

Den här informationen uppdaterades 2022-12-06